Bełchatów

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Bełchatowa (UM)
  • 97-400 Bełchatów
  • Ul. Kościuszki 1
  • Tel.: +48 44 7335116, +48 44 7335115
  • www.belchatow.pl
  • E-mail: um@belchatow.pl
  • NIP: 769-10-04-500
  • REGON: 001232830
 • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
 • Punkt Informacji Turystycznej
  • Tel.: +48 44 7335135, +48 44 7335100
  • E-mail: it@um.belchatow.pl
 • BOT Elektrownia Bełchatów SA
  • 97-406 Bełchatów 5
  • Rogowiec, ul. Energetyczna 7
  • Tel.: +48 44 632 51 32
  • E-mail: kancelaria@elbelchatow.bot.pl
  • www.elb.pl
 • BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA (BOT KWB SA)
  • 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100
  • Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
  • Tel.: +48 44 7373000
  • E-mail: info@kwbbelchatow.bot.pl
  • www.kwbbelchatow.bot.pl
 • Miejski Zakład Komunikacji (MZK)
  • 97-400 Bełchatów
  • ul. Przemysłowa 11
  • Tel.: +48 44 6333781
  • E-mail: biuro@mzk.belchatow.pl
  • www.mzk.belchatow.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy
  • 97-400 Bełchatów
  • ul. Bawełniana 3
  • Tel.: +48 44 6329404
  • E-mail: lobe@praca.gov.pl
  • pupbelchatow.pl
 • Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów
  • 97-400 Bełchatów
  • ul. Dąbrowskiego 11
  • Tel.: +48 44 7398980
  • E-mail: skraeks@poczta.onet.pl
  • www.eksskra.pl
 • Miejskie Centrum Kultury
  • 97-400 Bełchatów
  • Pl. Narutowicza 1a
  • Tel./fax: +48 44 6350048
  • E-mail: mck@mck.belchatow.pl
  • www.mck.belchatow.pl
 • Muzeum Regionalne
  • 97-400 Bełchatów
  • Ul. Hellwiga 11
  • Tel. +48 44 6331133
  • E-mail: muzeum_regionalne@neostrada.pl
  • www.muzeum.belchatow.pl
 • Stadion piłkarski BOT GKS Bełchatów SSA
 • PKS
  • 97-400 Bełchatów
  • Ul. Przemysłowa 2
  • Tel.: +48 44 6333727
  • E-mail: pks.belchatow@post.pl
  • www.pks.belchatow.pl
 • Energetyk Hotel
  • 97-400 Bełchatów
  • Ul. Czapliniecka 44
  • Tel. + 48 44 6325698
  • E-mail: energetyk@elbest.pl
 • Hotel Santin***
  • 97-400 Bełchatów
  • Ul. Mielczarskiego 35 c
  • Tel./fax + 48 44 6326392
  • E-mail: info@hotelsantin.pl
  • www.hotelsantin.pl
 • Hotel Sport***
  • 97-400 Bełchatów
  • Ul. 1 Maja 63
  • Tel. + 48 44 6321325
  • E-mail: sport@hotel.pl
  • www.sporthotel.pl

O Bełchatowie

Bełchatów, miasto powiatowe w województwie łódzkim, na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, nad Rakówką (prawy dopływ Widawki), na obszarze Bełchatowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. 61 tysięcy mieszkańców (1998). Ośrodek przemysłowy, mieszkaniowy i usługowy zagłębia węglowego; przemysł: metalowy, maszynowy (zakłady remontowe i montażowe, fabryka taśm przenośnikowych dla górnictwa), gumowy (wyroby dla przemysłu), włókienniczy (bawełniany, dziewiarski) i spożywczy (cukierniczy, młynarski); siedziby licznych przedsiębiorstw budowlanych; ważny węzeł drogowy na międzynarodowej trasie Warszawa-Praga; filia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ośrodek kulturalny; teatr BAT, ogólnopolskie spotkania teatrów alternatywnych, stowarzyszenia: Przyjaciół Bełchatowa, Bełchatów Mała Ojczyzna; Muzeum Regionalne; wiele imprez sportowych. Starsza, głównie niska, zabudowa skupia się wokół rynku, na północ od którego znajdują się zakłady przemysłowe; rozległe nowe miasto (duże osiedla bloków mieszkalnych, centrum handlowo-usługowe, szkoły, szpital, hotele) zbudowane w związku z rozwojem górnictwa węglowego, rozciąga się w południowo-zachodniej części Bełchatowa i graniczy na zachodzie z terenami leśnymi. W okolicy Bełchatowa ośrodki wypoczynkowe Wawrzkowizna (stadnina koni) i Słok.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Wieś wzmiankowana w końcu 1391; własność prywatna; miasto od 1743; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); 1870-1925 pozbawiony praw miejskich; w XIX w. rozwój przemysłu włókienniczego, w okresie międzywojennym m.in. chałupnictwa krawieckiego; w latach 30. XX w. powstały fabryki tkackie; w czasie okupacji niemieckiej, III 1941-VIII 1942 getto (ok. 5,5 tysięcy osób, ok. 5 tysięcy wywieziono do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Renem, pozostałych do getta łódzkiego); zginęło ok. 5 tysięcy mieszkańców Bełchatowa (ok. 50%); w działaniach wojennych Bełchatów zniszczony w ok. 40-50%, po wojnie odbudowany; 1956-75 i od 1999 siedziba powiatu; po 1975 znaczna rozbudowa miasta; 1977 do Bełchatowa włączono Grocholice.

Zabytki. Barokowy dwór (1. połowa XVIII w., rozbudowa XIX w.); późnobarokowy kościół pofranciszkański (1731) i klasztor (1735-50).

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego

Największe w Polsce zagłębie węgla brunatnego, w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim (gminy - Kleszczów, Szczerców) i radomszczańskim (Kamieńsk), w Kotlinie Szczercowskiej i na Wysoczyźnie Bełchatowskiej; główny ośrodek - Bełchatów.

Jednopokładowe złoże węgla (wiek 16-20 mln lat) zalega wśród skał mioceńskich w strefie uskokowej o charakterze rowu tektonicznego (długość ok. 40 km, szerokość 2,5-3 km, głębokość 400-500 m); wyróżnia się 3 pola: Kamieńsk (część wschodnia), Bełchatów (środkowa) i Szczerców (zachodnia); średnia miąższość - 60 m; średnia grubość nadkładu w odkrywce Bełchatów - 130 m. Złoże zawiera głównie węgiel ziemisty i ksylitowo-ziemisty z wkładkami ksylitów; pod względem technologicznym są to węgle energetyczne, w tym brykietowe, oraz częściowo nadające się do procesów wytlewania. Bilansowe geologiczne zasoby węgla są oceniane na 1,8-2,0 mld t; w tym: pole Bełchatów - 1,1 mld t, pole Szczerców - 730 mln t, pole Kamieńsk - 132 mln t. Zasoby złoża w polu Bełchatów pozwolą na prowadzenie eksploatacji do roku 2020, a po uruchomieniu pól Szczerców i Złoczew (pow. Sieradzki) - do 2045.

Węgiel brunatny (wartość opałowa 7800 kJ/kg) nie nadaje się do transportu na większe odległości i jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Bełchatów położonej w pobliskiej wsi Rogowiec (gmina Kleszczów). Węgiel jest wydobywany koparkami i transportowany przenośnikami taśmowymi do elektrowni lub na plac buforowy, gdzie tworzy się niezbędną rezerwę dla zapewnienia ciągłości pracy elektrowni i uśrednia się parametry jakościowe węgla. Elektrownia Bełchatów jest największą elektrownią w Polsce i Europie opalaną węglem brunatnym; ma moc 4320 MW (12 bloków po 360 MW każdy) - 47,7% mocy elektrowni na węglu brunatnym i 13,0% mocy zainstalowanej w polskich elektrowniach; zatrudnia 5,8 tysięcy osób (1998); dostarcza prawie 20% krajowej produkcji energii elektrycznej. Pod względem przychodów (1,9 mld zł 1998) jest największym przedsiębiorstwem województwa łódzkiego - 35. miejsce na liście największych polskich przedsiębiorstw. Do 2004, kosztem ponad 1 miliarda dolarów USA, ma powstać elektrownia Bełchatów II o mocy 800 MW.

Wskutek budowy i eksploatacji kopalni oraz powstania dużej elektrowni, Kotlina Szczercowska uległa znacznym przekształceniom antropogenicznym. Została zmieniona powierzchnia terenu, zburzony system wód podziemnych i powierzchniowych, m.in.: zmieniono bieg rz. Widawki, uregulowano rzekę Krasówkę, odwodniono rozległy obszar systemem kanałów, zbudowano kilka zbiorników retencyjno-osadowych; powstał wielki lej depresyjny, który spowodował zanik wody w okolicznych studniach gospodarskich, częściowo zrekompensowany wodociągami łącznej długości ok. 2000 km. Zlikwidowano niektóre osiedla, zbudowano sieć dróg dojazdowych, powstały wysokie hałdy płonego urobku oraz składowisko żużlu i popiołu lotnego z elektrowni. Nastąpiły tak duże zmiany w środowisku przyrodniczym, że gminy Kamieńsk i Kleszczów zaliczono do bełchatowskiego obszaru ekologicznego zagrożenia (221 km2). Kopalnia wznosi wysokie opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska (381 tys. zł - 1997) oraz odszkodowania za szkody górnicze (1,6 mln zł). Na terenach poeksploatacyjnych jest prowadzona rekultywacja (kształtowanie powierzchni, zadarnianie, zadrzewianie); do końca 1997 przekazano do zagospodarowania 1247 ha gruntów zrekultywowanych.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Wysoczyzna Bełchatowska

Opis 1: Wysoczyzna morenowa w południowo-zachodniej części Wzniesień Południowomazowieckich, między Wysoczyzną Łaską i Kotliną Szczercowską na zachodzie a Równiną Piotrkowską na wschodzie i między Wzniesieniami Łódzkimi na północy a Wzgórzami Radomszczańskimi na południu; w osi regionu wzgórza morenowe o przebiegu południkowym (wysokość do 289 m na południe od Tuszyna), które wyznaczają maksymalny zasięg stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego i stanowią dział wodny między Wartą a Pilicą; przez południową część Wysoczyzny Bełchatowskiej przebiega Widawka (dopływ Warty), na północnym skraju wypływa Wolbórka (dopływ Pilicy); w północno-wschodniej części żyzne gleby płowe (Luvisols) i brunatne wyługowane (Cambisols), na pozostałym obszarze piaszczyste gleby brunatne; roślinność synantropijna, naturalne grądy z udziałem borów, borów mieszanych, dąbrów świetlistych i łęgów są silnie zniszczone; rolnictwo; koło Bełchatowa występują bogate złoża węgla brunatnego.

Opis 2: Wysoczyzna Bełchatowska (część Wzniesień Południowomazowieckich). Typowy dla tego obszaru mezoregion o dosyć urozmaiconej powierzchni z kulminacjami na południe od Tuszyna (2898 m n.p.m.) i na wschód o Bełchatowa (276 m n.p.m.). przemienność użytkowania terenu z kompleksami leśnymi zaznacza się wzrastającą antropopresją osadniczą. Znaczna część tego mezoregionu znajduje się w zasięgu oddziaływania leja depresji, związanego z odkrywkową eksploatacją węgla brunatnego w pobliskiej Kotlinie Szczercowskiej.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004
 2. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Bełchatów w liczbach

Powierzchnia miasta 34,6 km2 (3464 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 62 062
Liczba urodzeń w 2006 roku 588
Liczba zgonów w 2006 roku 323
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 685
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 1 223
Ilość osób, które pracują 11 392
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 4 033
Ilość książek w miejskich bibliotekach 179 662 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 180 (o średniej powierzchni 116,5 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 148
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw działających na terenie miasta 5 455
Dochody miasta (gminy) 123 803 944,81 zł
Wydatki miasta (gminy) 130 282 437,52 zł
Średnia pensja w powiecie bełchatowskim 3 222,41 zł (co stanowi 122,2% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie bełchatowskim 31 945
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 16,2
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl